همه چیز درباره بیت کوین

بازدید: 1,409 بازدید
همه-چیز-درباره-بیت-کوین

 

همه چیز درباره بیت کوین

همه چیز درباره بیت کوین پــول يکــی از اساســی ترين عوامــل در اقتصــاد يــک جامعــه اســت.

همه چیز درباره بیت کوین کــه  بــارزی در اقتصــاد داشــته و بــر توليــد، نــرخ ًميــزان حجــم آن آثــار کامــا تــورم و بيــکاری تاثيرگــذار اســت.

در تمدن هــای اوليــه بشــری بــرای رفــع نيازهــای خــود از تبــادلات کالا بــه کالا اســتفاده می کردنــد.

هــزاران ســال پــس از آن مــردم فلــزات طــا و نقــره را بــه عنوان پــول در تبــادلات خود بــه کار گرفتنــد.

ســپس در قــرن گذشــته ارزهــای مختلفــی بــا پشــتوانه طــا و نقــره پديــد آمدنــد.

در ســال های پايانــی قــرن بيســتم بانــک داریآنايــن بــا تکيــه بــر ظهــور اينترنــت رواج يافــت.

 امــروز در پايــان ايــن مســير بــا بيت کويــن روبــرو هســتيم.

اوليــن پــول ديجيتــال غيرمتمرکــز کــه به منظــور جلوگيــری از ايجــاد تــورم و حفــظ ارزش پــول و دارايــي مــردم در مــدت طولانــی ايجــاد شــده اســت .

تفــاوت اصلــی بيت کويــن بــا ارزهــای ســنتی هميــن نامتمرکــز بــودن آن اســت.

 بيت  کويــن روی يــک پايــگاه داده غيرمتمرکــز به نــام بلاک چيــن فعاليــت می کنــد.

در ايــن فنــاوری داده هــا بيــن ميليون هــا کامپيوتــر توزيــع شــده و هيــج کــس قــادر بــه کنتــرل آن هــا نيســت.

مگــر اين کــه مالــک بيــش از پنجــاه و يــک درصــد از کل کامپيوترهــای شــبکه باشــد.

  • بیت-کوین

    بیت-کوین

پیدایش بیت کوین

 پيدايــش بيت کوین بــه ســال  2008 برمی گــردد .

یعنی زمانی کــه فــردی (يــا گروهــی) بــا نــام مســتعار ساتوشــی ناکاماتــو، مقالــه ای تحــت عنــوان  بيت کويــن “يــک سيســتم پــول الکترونيکــی همتــا بــه همتــا ” منتشــر نمــود .

ايــن شــبکه همتــا بــه همتــا بــه کاربــران امــکان می دهــد، بــدون هيــچ واســطه ای و بــدون حضــور يــک سيســتم مرکــزی نســبت بــه انتقــال پــول بــه يکديگــر اقــدام نماينــد.

بيت کويــن امــکان پرداخت هــای بســيار کم هزينــه را فراهــم می کنــد.

ايــن شــبکه سيســتم کنترل کننــده متمرکــز نــدارد .

 توســط هيــچ ارگان يــا نهــاد دولتــی اداره نمی شــود.

انتقــال پــول از يــک نقطــه بــه نقطــه ديگــر در تمــام شــبکه اطاع رســانی شــده و تمــام نقــاط از آن آگاه خواهنــد شــد.

خالق بیت کوین

خالــق اصلــی بيــت کويــن پــس از ارائــه مقالــه خــود در ســايت، مدتــی بــا تيــم توســعه دهنده بيت کويــن همــکاری metzdowd.com از نظرهــا پنهــان شــد.

 ســپس به طــور ناگهانــی در ســال  2011 هرگــز ديگــر پيامــی ارســال نکــرد.

 تــا بــه امــروز نيز هيــچ کــس از ماهيت واقعــی او خبــر نــدارد.

تنهــا نکتــه ای کــه در مــورد فــرد يــا افــرادی کــه بــا نــام ساتوشــی ناکاموتــو مقالــه بيت کويــن را منتشــر کردنــد، اســاس و بنيــان ايــن پــول رمزنــگاری شــده را شــکل داده انــد.

می دانيــم کــه او مالــک يــک ميليــون از کل بيســت ويک ميليــون بيت کويــن قابــل اســتخراج در شــبکه اســت.

 حتــی او نيــز هيــچ گونــه کنترلــی بــر ايــن پول مجــازی نــدارد.

 

روش های کسب درآمد از بیت کوین

بــا فراگيــر شــدن ارزهــای رمزپايــه هــر روز طيف وســيعتری از مــردم بــه ســمت ســرمايه گذاری روی بيت کويــن و ارزهــای مشــابه ديگــر گرايــش پيــدا مي کننــد.

امــروزه مي تــوان قيمــت بيت کويــن را يکــي از غيرقابــل پيش بيني تريــن عوامــل در زمينــه معاملــه ايــن ارز ديجيتــال دانســت.

تغييــرات قيمــت بيت کويــن بــه حــدي اســت کــه يــک لحظــه تعلــل و تاخيــر در خريــد و فــروش آن، ممکــن اســت، چنديــن دلار ســود يــا زيــان بــراي خريــدار و فروشــنده ايجــاد کنــد.

از ايــن رو ســرعت و دقــت عمــل دو عامــل بســيار مهــم در تمــام معامــات بيــت کويــن هســتند.

در ابتــداي پيدايــش بيــت کويــن بــراي مدتي طولانــي ارزش آن بســيار انــدک بــود .

 تنهــا افــرادي کــه بســيار عاقمنــد بــه ماهيــت بيت کوين و بلاک چيــن بودنــد، بــا امکانــات خيلــي محــدود در آن زمــان اقــدام بــه اســتخراج و يــا خريــد ان کرداند.

 

ارزش بیت کوین

در جــولاي ســال  2010  بــراي اولين بــار ارزش این ارز رمز پایه افزایش یافت.

بهــاي هر واحد بیت کوین تنها به 8 سنت رسیده بود.

در آن زمــان خريــد بيت کويــن بــه صــورت امــروزي ميســر نبــود.

 مراکــزي بــراي  خريــد و فــروش آن تعبيــه نشــده بــود .

 ســپس در ابتــداي ســال 2011  در جهــش بعــدي قيمــت آن بــه يــک دلار رســيد.

ســپس در ايــن ســال بــود کــه اوليــن حرکــت جهشــي خــود را شــروع نمــود.

تــا مــاه جولای به حدود 31 دلار رســيد.

بهــاي هــر بيــت کويــن حــدود ســي برابــر شــد .

امــا طولــي نکشــيد کــه دوبــاره بــا يــک افــت شــديد مواجه شد.

 در مــاه دســامبر همــان ســال بــه حــدود 2 دلار کاهش پيــدا کــرد.

در کل تاريــخ بيت کويــن از ابتــداي ســال 2009 بــا فــراز و نشــيب هاي بســياري همــراه بــوده اســت .

همــواره بعــد از هــر رشــد يــک حرکــت نزولــي نــرخ آن را کاهــش داده.

ســپس دوبــاره بــا شــتابي بيشــتر صعــود نمــوده اســت .

 شــتاب افزایش دلار بهــاي بيــت کويــن از صفــر تــا 10000 دلار، در جدول مشــاهده مي شــود.

  • بیت کوین

    جدول-بیت-کوین

ورود به بازار

کســانی کــه مايــل بــه ورود بــه ايــن بــازار هســتند، بايــد بداننــد کــه پيش از هــر کاري ابتــدا،  بايــد يــک کيــف پــول مخصــوص نگهــداري بيت کويــن و قابــل اطمينــان باشــد تهيــه کننــد.

ايــن کيــف پول هــا کــه اصطاحــا به (wallet)معروف هستند.

انــواع مختلفــي دارنــد کــه شــامل :

پول های نگهداری گرم (Warm Storage) ؛

پول های نگهداری سرد (Cold Storage)  میباشد.

از انواع اولیه والت نرم افزاری قابل نصب روی کامپیوتر و تلفن همراه است.

و همچنین والت های سخت افزاری و یا کاغذی نیز هستند.

از بهترین آن ها میتوان به والت کاغذی یا سخت افزاری اشاره نمود.

برای این که والت های نضبی بر روی دستگاه امنیت کمتری نسبت به والت کاغذی دارند.و همچنین قابل هک شدن هستند.

مــورد بعــدي اســتفاده از يــک صرافــي آنايــن بــراي خريــد بيت کويــن است، و انتقال آن به کیف پول شخصی است.

بــراي مــا کــه در ايــران زندگي مي کنيــم کــه واحــد پــول رســمي کشــور ريــال اســت، دو راه حــل بــراي خريــد آنلاین بیت کوین وجود دارد.

 

راه حل خرید

راه اول خرید مستقیم از یک صرافی داخلی انلاین است.

راه بعدی تبدیل ریال از طریق یک صرافی انلاین دیگر به دلار میباشد؛

در واقع دلار مجازی خریداری شود.

با ارسال این دلار به یکی از سایت صرافی انلاین خارجی که مثل بازار بورس است.

دقیقا مثل بازار بورس به خرید و فروش (trade)